Polityka prywatności:

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez DD Solutions Sp. z o. o. Sp. k. – właściciela marki SimplyCar4You.

Szanujemy Państwa prywatność, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa uzyskał pełną informację w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o powierzeniu nam swoich danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W niniejszym dokumencie znajdziecie Państwo informacje między innymi o tym kto jest administratorem Państwa danych osobowych, czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie, w jaki sposób i w jakim zakresie gromadzimy Państwa dane osobowe, do jakich celów mogą być one wykorzystywane, przez jaki okres je przechowujemy, jakim podmiotom je udostępniamy, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, a także jakie środki ochrony danych osobowych stosujemy.

Administrator danych osobowych

Administratorem, tj. podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych, jest spółka DD Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 807, 81-810 Sopot, wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648360, REGON: 365913278, NIP: 5851476082 – właściciel marki SimplyCar (dalej: „Administrator” lub „DD Solutions”).

Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą), osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zarządzanie danymi osobowymi

Podstawa gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych

Państwa dane gromadzimy i przetwarzamy w związku z zawieranymi z Państwem umowami, na podstawie Państwa żądania podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie uzyskanej od Państwa zgody, a także w związku z otrzymanymi od Państwa zapytaniami. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane DD Solutions również przez podmioty trzecie, które udostępniły lub powierzyły DD Solutions przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zakres i cel gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z zawieranymi z Państwem umowami DD Solutions gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym celem zawarcia i wykonania umowy.

DD Solutions może w ten sposób zbierać:

  • informacje dotyczące Państwa imion i nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i do korespondencji, numerów dokumentów tożsamości i potwierdzających posiadane uprawnienia, numerów identyfikacyjnych PESEL i NIP oraz adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów,
  • informacje o pojeździe, jak numer identyfikacyjny pojazdu VIN, model, data zakupu, historia serwisowa, inne dane o charakterze technicznym dotyczące pojazdu.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody DD Solutions gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. DD Solutions w ten sposób może zbierać informacje dotyczące Państwa imion i nazwisk, adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z udostępnieniem lub powierzeniem DD Solutions Państwa danych osobowych przez podmioty trzecie DD Solutions gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe do celów wskazanych przez podmioty trzecie i w zakresie przekazanym przez te podmioty.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w celu obsługi kierowanej do DD Solutions korespondencji, w tym reklamacji, skarg i wniosków, zapewnienia obsługi kart płatniczych, windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych oraz w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa (dla celów podatkowych i rachunkowych).

DD Solutions kieruje się zasadą minimalizacji danych, tj. DD Solutions gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane są zbierane.

Adresaci danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez DD Solutions są przeznaczone jedynie do użytku DD Solutions i mogą być udostępniane jedynie, na podstawie podpisanej z DD Solutions umowy powierzenia, podmiotom współpracującym z DD Solutions w celu realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. b) powyżej. Są to w szczególności podmioty zapewniające realizację usług księgowych, płatniczych czy ubezpieczeniowych.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z zawieranymi z Państwem umowami dane osobowe przechowywane są przez DD Solutions do czasu wykonania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wykonania umowy, chyba, że dłuższy okres przechowywania wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DD Solutions jako Administratora danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z zapytaniami kierowanymi przez Państwa do DD Solutions dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych DD Solutions gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe do chwili wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Jeżeli tego rodzaju zgoda została wyrażona w umowie zawartej z DD Solutions, DD Solutions gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe do chwili wygaśnięcia zawartej z DD Solutions umowy, chyba że coś innego wynika z treści udzielonej w umowie zgody.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym przez DD Solutions może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez DD Solutions, w szczególności może uniemożliwić zawarcie bądź wykonywanie zawartej z Państwem umowy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

DD Solutions w pełni respektuje i realizuje Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z treści obowiązujących obecnie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Mają Państwo prawo do:

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania Państwa danych,
  • dostępu do danych osobowych (prawo do otrzymania od DD Solutions potwierdzenia czy, a jeśli tak to w jaki sposób DD Solutions przetwarza Państwa dane osobowe),
  • żądania sprostowania danych osobowych (dotyczy to nieaktualnych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych),
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (- w przypadku Państwa sprzeciwu, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes DD Solutions, DD Solutions będzie musiała zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad przyczyną Państwa sprzeciwu lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – w przypadku, gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Państwa sprzeciw lub cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych przez DD Solutions),
  • żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DD Solutions, cofnęli Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy: Państwa dane osobowe są nieprawidłowe (na okres pozwalający DD Solutions sprawdzić prawidłowość przetwarzanych danych); gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby dane zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne DD Solutions, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DD Solutions są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
  • żądania przeniesienia danych (są Państwo uprawnieni do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczyli Państwo DD Solutions, jeśli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie otrzymanej od Państwa zgody lub na podstawie umowy, jak również w sposób zautomatyzowany), złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych przez DD Solutions danych osobowych, a także informacje o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem tych danych można uzyskać przesyłając korespondencję na następujący adres e-mail: dane.osobowe@simplycar.eu lub drogą pocztową na adres: DD Solutions Sp. z o. o. Sp. k., Al. Niepodległości 807, 81-810 Sopot.

Wnioski są rozpatrywane z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania przez DD Solutions. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, co wymaga poinformowania Państwa o tym fakcie, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania.

Bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych

DD Solutions podejmuje niezbędne działania celem zabezpieczenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. DD Solutions podejmuje starania, aby poziom bezpieczeństwa i stosowane środki ochrony Państwa danych osobowych były odpowiednie do czynników ryzyka związanych z charakterem i sposobem przetwarzania przez DD Solutions tych danych.

DD Solutions nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji celów marketingowych tych podmiotów bez uzyskania uprzedniej zgody z Państwa strony.

DD Solutions nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

DD Solutions na swojej stronie internetowej https://simplycar.eu/ nie wykorzystuje plików Cookies, tj. plików rejestrujących informacje o stronach i podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności.

Jesteśmy nowoczesnym brokerem samochodowym, który działa na rynku Polskim i zagranicznym. Nie sprzedajemy określonych marek, specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom samochodów dopasowanych do ich potrzeb.

Najważniejsze są oczekiwania Klienta. Nasz zespół potrafi je spełniać. Proponujemy najlepsze ceny na rynku, znając doskonale branżę motoryzacyjną, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu samochody w najlepszych możliwych rabatach oraz terminach produkcyjnych. Zapraszamy!
Copyright © 2022. All rights reserved.